Profil spoločnosti

YSC je firma zameraná na montáž, certifikáciu a kontrolu vyhradených technických zariadení s prislúchajúcou infraštruktúrou a inžinierskou činnosťou.

Spoločnosť vznikla v roku 2013 ako združenie dvoch oblastí pôsobenia, jednou bola revízna činnosť na vyhradených technických zariadeniach elektrických a druhou školiace služby. V priebehu nasledujúcich rokov sme rozšírili portfólio ponúkaných služieb o vyhradené technické zariadenia zdvíhacie, plynové a tlakové, a o školiacu činnosť v oblasti ochrany práce. U našich odberateľov v súčasnosti vykonávame hlavne nasledujúce práce: inžinierska činnosť,  zabezpečenie konštrukčnej a sprievodnej technickej dokumentácie v úradnom jazyku, certifikácia zariadení k novo vyrobeným a dovezeným zariadeniam, zabezpečenie úradnej skúšky technických zariadení, revízna činnosť, školiaca činnosť.

Prevádzka spoločnosti sa nachádza v Trnave, kde máme administratívne priestory.

FILOZOFIA SPOLOČNOSTI

YSC = your safety company + your sCOOL

Naším hlavným cieľom je starostlivosť o odberateľov v oblasti ochrany práce z hľadiska platnej legislatívy a ich vzdelávanie, čím prispejeme k zvýšeniu ich bezpečnosti a k ich napredovaniu.   
Názov YSC je skratka pre dve hlavné oblasti, do ktorých sa dá zhrnúť naše pôsobenie.

YSC ako your safety company predstavuje všetku činnosť v oblasti ochrany práce od montáže zariadení, cez ich certifikáciu a až po ich údržbu a pravidelné odborné prehliadky a skúšky.

YSC ako your sCOOL predstavuje všetku školiacu činnosť od BOZP školení, cez odborné prípravy a aktualizácie, bezpečnostných technikov, technikov požiarnej ochrany, elektrotechnikov, viazačov bremien, žeriavnikov až po kvalifikáciu lektorov a interných audítorov pre manažérske systémy.

 

YSC je držiteľom nasledujúcich oprávnení a akreditácií:

 • oprávnenie na montáž, opravy a revízie zdvíhacích zariadení v zmysle vyhl.č. 508 / 2009 Z.z.
 • oprávnenie na montáž, opravy a revízie elektrických zariadení v zmysle vyhl.č. 508 / 2009 Z.z.
 • oprávnenie na montáž, opravy a revízie tlakových zariadení v zmysle vyhl.č. 508 / 2009 Z.z.
 • oprávnenie na montáž, opravy a revízie plynových zariadení v zmysle vyhl.č. 508 / 2009 Z.z.
 • oprávnenie na výkon bezpečnostno-technickej služby
 • oprávnenie na výchovu a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov v oblasti ochrany práce v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z.
 • oprávnenie na výchovu a vzdelávanie bezpečnostných technikov v oblasti ochrany práce v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z.
 • oprávnenie na výchovu a vzdelávanie elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov, elektrotechnikov na riadenie činností a prevádzky, a revíznych technikov v oblasti ochrany práce v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. (§21, §22, §23, §24)
 • oprávnenie na výchovu a vzdelávanie viazačov bremien, žeriavnikov na mostové žeriavy, konzolové žeriavy, portálové žeriavy v oblasti ochrany práce v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z.
 • oprávnenie na výchovu a vzdelávanie technikov požiarnej ochrany v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z.
 • oprávnenie na výchovu a vzdelávanie viazačov bremien v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z.
 • akreditácia na vzdelávanie interných audítorov manažérstva kvality
 • akreditácia na vzdelávanie interných audítorov environmentálneho manažérstva
 • akreditácia na vzdelávanie interných audítorov manažérstva BOZP
 • akreditácia na vzdelávanie lektorov v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z.

 

Zavedené ISO manažérskych systémov podľa noriem ISO EN 9001,  ISO EN 14001, OHSAS 18001

Kontaktujte nás


Aktualizačné školenia (AOP)
S NAMI VÁM PLATNOSŤ OSVEDČENIA NEPREPADNE.