Služby Požiarna ochrana

Spoločnosť YSC, s.r.o. zabezpečí v oblasti služieb PO:

  • preventívne protipožiarne prehliadky
  • určenie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
  • určenie protipožiarnych hliadok právnickej osoby, pracoviska a protipožiarnej asistenčnej hliadky
  • školenia o ochrane pred požiarmi a odbornej prípravy protipožiarnych hliadok
  • vypracovanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom
  • organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov.
  • kontrolu úplnosti a vhodnosti hasiacich prístrojov podľa projektov protipožiarnej bezpečnosti stavby.
  • zastupovanie právnickej osoby pri konaní a kontrolách štátneho požiarneho dozoru.
  • spoluprácu pri plnení ostatných povinností zo Zákona č. 314/2002 a poskytovanie potrebných informácii a poradenstva v oblasti ochrany pred požiarmi.
  • školiaca činnosť technikov požiarnej ochrany - odborná príprava a aktualizačná odborná príprava

Máte otázky? Kontaktujte nás.


Aktualizačné školenia (AOP)
S NAMI VÁM PLATNOSŤ OSVEDČENIA NEPREPADNE.