Služby BTS

Spoločnosť YSC, s.r.o. je držiteľom oprávnenia na výkon bezpečnostno-technickej služby a zabezpečí v oblasti služieb BOZP:

 • hodnotenie úrazových a havarijných rizík a iného ohrozenia zdravia zamestnancov 
 • vypracovanie systému a programov výchovy a vzdelávania zamestnancov i ostatných osôb
 • vypracovanie systému poskytovania a používania osobných ochranných pracovných prostriedko
 • vypracovanie vnútorných predpisov, pravidiel a pokynov BOZP
 • vypracovanie harmonogramu prehliadok a skúšok technických zariadení
 • zabezpečenie vnútropodnikového informačného systému BOZP a systému vedenia dokumentácie BOZP
 • vedenie záznamov z vyšetrovania pracovných úrazov, prevádzkových nehôd a porúch technických zariadení
 • vypracovanie rozborov výskytu nežiaducich udalostí a chorôb z povolania
 • vypracovanie plánu preventívnych lekárskych prehliadok
 • vypracovanie zoznamu rizikových prác a zoznamu zakázaných prác pre ženy a mladistvých
 • vypracovanie koncepcie politiky BOZP
 • vykonávanie školení a overovaní vedomosti z požiadaviek BOZP
 • vykonávanie previerok a vyhodnocovanie stavu, úrovne riadenia a starostlivosti o BOZP
 • vypracovanie harmonogramu odstraňovania zistených nedostatkov a pri ich odstraňovaní
 • podanie návrhov na úpravu strojov a zariadení, pracovného prostredia a priestorov z hľadiska BOZP
 • vedenie dokumentácie BOZP
 • kontrolu stavu pracovísk (objektov, komunikácií, strojov, technologických a pracovných postupov, prostredia, pracovných podmienok a pod.)
 • kontrolu dodržiavania bezpečnostných požiadaviek (predpisov, pravidiel, odporúčaní a pod.)
 • kontrolu dodržiavania zákazu prác ženám a mladistvým
 • kontrolu, či zamestnanec nie je pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok a dodržiavanie zákazu fajčenia na  pracoviskách, na ktorých pracujú aj nefajčiari

Na základe oprávnenia na výchovu a vzdelávanie od Národného inšpektorátu práce Vás zaškolíme:

 • školiaca činnosť bezpečnostných technikov - základná odborná príprava a aktualizačná odborná príprava
 • školiaca činnosť zamestnancov a vedúcich zamestnancov

Máte otázky? Kontaktujte nás.


Aktualizačné školenia (AOP)
S NAMI VÁM PLATNOSŤ OSVEDČENIA NEPREPADNE.